Translation of Tagalog to English

learning Tagalog Filipino Language

Tagalog basic phrases

Magandang araw – ( ma-gan-dang araw)

English: good day

Francais: Bonjour

Magandang Umaga – (ma-gan-dang u-ma-ga)

english: Good morning Bonjour

francias: Bonjour

Magandang Hapon – (ma-gan-dang ha-pon)

english: good afternoon

Francais: Bonne apresmidi

Magandang Gabi – (Ma-gan-dang ga-bi)

english: good evening

francias: Bonsior

Salamat – (sa-la-mat)

english: thanks

francais: merci

Maraming salamat po!

english: thank you very much

francais: merci beaucoup

kamusta ka? (ku-mus-ta ka)

english: how are you?

francais: comment ca va?

Mabuti, salamat, ikaw?

english: fine, thanks, and you

francias: bien, merci, et toi?

00 (o-0)

english: yes

francais: oui

hindi

english: no

francais: non

ako si ___

(a-ko so ___)

english: my name is ____

francias: je mapelle ____

naintindihan ko  ( na-in-tin-di-han ko)

english: i understand

francias: je comprends

Tagalog common words and phrases

hindi ako nagsasalita ng tagalog

english – i cannot speak tagalog

Nagsasalita ka ng wikang ingles

english – Do you speak english?

Hindi ko naintidihan

english – i don’t understand

Ipagpaumanhin mo

english – excuse me

Pakiulit 

english – Please repeat

Saan ka nanggaling?

enlish – Where are you from?

Ako ay taga Estados Unidos

english: I am from the united states

Nagsasalita ng kaunting tagalog

english: I speak a little Tagalog

    learning Tagalog Filipino Language

Tagalog basic phrases

Magandang araw – ( ma-gan-dang araw)

English: good day

Francais: Bonjour

Magandang Umaga – (ma-gan-dang u-ma-ga)

english: Good morning Bonjour

francias: Bonjour

Magandang Hapon – (ma-gan-dang ha-pon)

english: good afternoon

Francais: Bonne apresmidi

Magandang Gabi – (Ma-gan-dang ga-bi)

english: good evening

francias: Bonsior

Salamat – (sa-la-mat)

english: thanks

francais: merci

Maraming salamat po!

english: thank you very much

francais: merci beaucoup

kamusta ka? (ku-mus-ta ka)

english: how are you?

francais: comment ca va?

Mabuti, salamat, ikaw?

english: fine, thanks, and you

francias: bien, merci, et toi?

00 (o-0)

english: yes

francais: oui

hindi

english: no

francais: non

ako si ___

(a-ko so ___)

english: my name is ____

francias: je mapelle ____

naintindihan ko  ( na-in-tin-di-han ko)

english: i understand

francias: je comprends

Tagalog common words and phrases

hindi ako nagsasalita ng tagalog

english – i cannot speak tagalog

Nagsasalita ka ng wikang ingles

english – Do you speak english?

Hindi ko naintidihan

english – i don’t understand

Ipagpaumanhin mo

english – excuse me

Pakiulit 

english – Please repeat

Saan ka nanggaling?

enlish – Where are you from?

Ako ay taga Estados Unidos

english: I am from the united states

Nagsasalita ng kaunting tagalog

english: I speak a little Tagalog

Facebook
Twitter
Pinterest